Projektledare, byggsmide till Reppu Svets & Montage AB

Om företaget.

Reppu Svets och Montage AB är specialister på framför allt byggsmide, cisternreparationer, rörarbeten och mekaniskt underhåll. Våra arbeten är CE-märkta och certifierade enligt EN 1090 samt ISO 3834. Företagets affärsidé är att vara ledande i branschen på smidestjänster och industrirör. Våra uppdrag finns inom branscherna olja, bygg, avfall, process, verkstadsindustri och energi. Vi arbetar på ett innovativt sätt, där vi hela tiden har kundens krav, förväntningar och behov i fokus.


Om tjänsten.
Som projektledare hos Reppu arbetar du med arbetsledning och uppföljning av de projekt som vi har igång hos våra kunder. Det är ett jobb med varierade arbetsuppgifter som kräver mycket ansvar och disciplin. För att klara av denna tjänst bör du ha erfarenhet inom projektledning inom byggsmide. 

- Ansvarsområde
Ansvarar för att aktuella projekt genomförs enligt handlingar, med högsta möjliga produktivitet samt i överensstämmelse med företagets fastställda riktlinjer.

- Befogenheter
Att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra projektet enligt företagets fastställda riktlinjer.

- Produktion
Leda och ansvara för projektets genomförande enligt en fastställd budget.
Upprätta miljöanalys samt genomföra och följa upp projektet enligt denna.
Platschefen skall fördela nödvändiga resurser avseende t ex handlingar, material och maskiner inom projektet.
Ansvara för att arbetsmiljön säkerställs genom att gällande lagstiftning, och projektets arbetsmiljöplan/riskbedömning följs. En kvalitetspärm skall upprättas och uppdateras kontinuerligt.
Arbetsmiljöansvarig enligt Bas P och Bas U.
Planera och fördela arbetet. Regelbundna och strukturerade möten skall genomföras.
Ansvara för att åtgärder för risker och möjligheter från anbudsskedet planeras och genomförs. Vidare ansvara för att tillkommande risker och möjligheter förs upp på handlingsplanen för risk och möjlighetsanalys, att åtgärder vidtas för dessa samt att de följs upp och stäms av.
Ansvara för erfarenhetsåterföring till företaget.
Eftersträva störningsfri produktion.
Ansvara för att leverantörsbedömning/värdering genomförs.
Ansvara för litteratur och tekniskt utförande.
Ansvara för framtagning av underlag inför projektrapportering och projektavslut.
Delta på byggmöten som representant för företaget.

- Personal
Ansvara för att en effektiv organisation skapas i projektet där allas kunskap och kompetens kan tas tillvara.
Planera resursåtgången i samråd med övriga på företaget.
Ansvara för att fortlöpande bevaka och åtgärda tecken på för hög arbetsbelastning och ohälsosam stress hos personalen.
Fortlöpande informera företaget om projektets utveckling, tidplaner, kvalitet, miljö och ekonomi.
Utveckla projektets personal i sina yrkesroller.

- Ekonomi
Ansvara för tillkommande arbete, s.k. ÄTOR.
Ansvarar för kontroll av leverantörsfakturor avseende mängd och pris.
Ansvarar för att kontrollera och godkänna personalens tidrapporter.

Ansökan.

Werkstadsfolket sköter denna rekrytering åt Reppu Svets & Montage AB.
Det innebär att din ansöka skickas till nb@werkstadsfolket.se och hanteras av Werkstadsfolkets personalavdelning.
Vi förstår att alla inte har ett färdigt CV, saknar du det får du gärna fylla i formuläret så tar vi resten över telefon!
För frågor och funderingar kring tjänsten kan du ta kontakt med vår personalchef på Werkstadsfolket:

Nijazi Behrami, 0430-481 07

Välkommen med din ansökan!