Personal- och Arbetsmiljöpolicy

Engagerade medarbetare

Werkstadsfolkets verksamhet skall utvecklas positivt genom engagerade och kunniga medarbetare där deras vilja att göra en bra arbetsinsats tas till vara. Genom en balans mellan ansvar och befogenhet respektive trygghet och utveckling, tillgodoses både verksamhetens krav och medarbetarens egna krav på arbetstillfredsställelse och personlig utveckling.

Berikande mångfald

 När olika människors erfarenhet och synsätt tas till vara ökar kreativiteten, effektiviteten och trivseln. Werkstadsfolkets arbetsplatser ska därför präglas av mångfald både avseende ålder, kön, kompetens och etnisk tillhörighet.

 Rätt kompetens

En stor del av lärandet sker i det dagliga arbetet och arbetet ska därför organiseras så att det främjar kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan medarbetare. Alla medarbetare ska erbjudas möjlighet att öka sin kunskap och erfarenhet men var och en ska också ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kommunikativa ledare

Werkstadsfolkets ledning, har en förtroendeställning i organisationen och utgör en förebild främst genom sitt handlande. Ledarskapet ska utövas genom dialog om mål, värderingar,  arbetssätt samt förväntat och uppnått resultat. Genom att skapa en positiv stämning präglad av öppenhet och engagemang ska ledarna ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att utnyttja sin kompetens.

God arbetsmiljö
Medarbetarna ska verka i en god och stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med bedömning av de fysiska, psykiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön, ska ingå som en naturlig del i verksamheten. Arbetsmiljöarbetet ska utövas i förebyggande syfte med målsättningen att individens hälsa påverkas positivt. Rehabilitering ska kännetecknas av tidiga och relevanta insatser till gagn för den enskilde och organisationen.

Förtroendefull samverkan
Varje medarbetares insats ska bidra till att Werkstadsfolket når sina mål. Arbetsuppgifter ska decentraliseras och ansvar och befogenheter delegeras så långt det är möjligt och lämpligt. Ett framgångsrikt personal- och utvecklingsarbete förutsätter att både arbetsgivare, medarbetare och deras fackliga organisationer engagerar sig i en kontinuerlig och öppen dialog.